Thumb d4b86286c46e5e57cec824d295e5b7497cd6375d

Wilchard Cooijmans

Ik collecteer omdat overal ter wereld mensen lijden onder de gevolgen van de corona pandemie. Meer nog dan voor ons is dit rampzalig voor mensen in ontwikkelingslanden. Veel mensen hebben geen inkomen en de gezondheidszorg is ontoereikend. Vastenactie helpt! Doe mee!
10 donateurs
€ 290 ingezameld
Stuur een Tikkie