Thumb 8a67b3f782799ab6e2212002363e52b0aba2b405

Kitty Trilsbeek

Ik collecteer omdat

Wij het hier in Nederland enorm goed hebben terwijl andere mensen ver weg zichzelf en hun gezin/kinderen niet of nauwelijks in leven kunnen houden.

3 donateurs
€ 15 ingezameld