Thumb 9586cc9b9ed10ea51a6bb82b0aa3dd5165d40a5e

Collecte Meerlo

Ik collecteer omdat

de Vastenactie deel uit maakt van de Gezamenlijke collecte Meerlo

2 donateurs
€ 52 ingezameld